Privacy Statement English

We collect personal information and use cookies on our website www.ucr.nl. We respect the privacy of the visitors to our website, and consider careful treatment of your data of great importance. Personal data collected by us is therefore carefully processed and secured. This is in accordance with the requirements of privacy legislation.

Purposes of data processing

We process your personal data for the following purposes:

 • providing access to the website www.ucr.nl;
 • making use of the functionalities on our website;
 • entering into and executing agreements with regard to our services;
 • to contact you if you have requested this;
 • managing client relationships and communicating about our services or products, and similar services and products;We will not process the personal data for other purposes, unless you have given your prior consent or we must or may do so by law.We do not keep your data longer than necessary to achieve the purposes stated in this privacy and cookie statement.

Confidentiality

We do not provide (personal) data you provide to other parties, unless this is necessary in the context of the implementation of the agreement or to comply with a legal obligation.

Security

We take appropriate security measures to limit misuse and unauthorized access to your personal data. For example, we ensure that only the necessary people have access to your data, that access to the data is protected and that our security measures are regularly checked.

Cookies

 • Cookies are small information files that can be automatically stored on or read from the device of the visitor (such as a PC, tablet or smartphone) when visiting a website. This is done via the web browser on the device.On our websites, cookies or similar technologies that store information on the device and / or read information from the device (for ease of reading, all such techniques are referred to here as “cookie”) are used to:
 • Enable functionalities of the website (technical or functional cookies);
 • Analyze the use of the website and improve the website based on this (analytics cookies);
 • To enable the visitor to interact directly with certain social media (social media cookies), and
 • Provide the visitor with (personalized) advertisements (advertising cookies)The information that a cookie receives about your use of the website can be transferred to secure servers of Nedbase or those of a third party. Your prior permission is required for the use of social media cookies and advertising cookies. You provide this by continuing to use the website after visiting the homepage.

Technical or functional cookies

Some cookies ensure that certain parts of the website work properly and that your user preferences remain known. For example, cookies can be used to properly render fonts, to remember your user session on the web server so that you can view the website, or to remember a search term that is searched within the website or a selected filter.

Analytics cookies

We use cookies from Google Analytics, such that Google can give us insight into how our website is used, to provide us with reports about the website and to provide us with information about the effectiveness of our campaigns. The information that we obtain including the address of your computer (IP address), is transferred to Google and stored by Google on servers in the United States. We have entered into a processor agreement with Google in which agreements are laid down regarding the handling of the collected data. We do not allow Google to use the information obtained for other Google services. However, Google may provide information to third parties if Google is legally required to do so, or to the extent that such third parties process the information on Google’s behalf. We have no further influence on this. More information about the data processing by Google Analytics you can find in the privacy statement of Google and in the privacy policy of Google Analytics.

For which cookies do we request your permission?

Below is an overview of the cookies that we use in addition to the analytical, technical and functional cookies. We use some cookies ourselves, we may use third parties for other cookies. These parties act on our behalf and we determine what happens to the cookies. There are also cookies that are only placed and used by third parties. We have no control over those third parties and how they handle your data.

Below we have included an overview of the cookies used and the parties that belong to them. For more information about how these third parties handle cookies, we refer to the relevant privacy statement.

Note: The privacy statements of third parties may change regularly.

Turning cookies on and off

You can set your browser to accept cookies only if you agree. Please note: many websites do not work optimally if the cookies are disabled.

Deleting cookies

Many cookies have an expiration date. If an expiry date is set, the cookie is automatically deleted when the expiry date expires. You can also choose to delete the cookies manually before the expiration date. Consult the manual of your browser for this.

Third party website

This privacy and cookie statement does not apply to third-party websites that are linked to our website through links. We cannot guarantee that these third parties will handle your personal data in a reliable or safe manner. We recommend that you read the privacy statement of these websites before using these websites.

Inspection, correction and right of objection

If you have provided us with personal data, you can send us a request to view, change or delete this data. You can submit this request by sending an e-mail to info@ucr.nl.

Adjusting privacy and cookie statement

We reserve the right to adjust this privacy and cookie statement. Changes will be published on this website. It is advisable to consult this statement regularly so that you are aware of these changes.

Dutch Data Protection Authority

If you have complaints about the processing of your personal data, we are happy to help. Under the privacy legislation you have the right to submit a complaint to the Dutch Data Protection Authority about our processing of your personal data. You can contact the Dutch Data Protection Authority for this.

Contact details

If, after reading our privacy and cookie statement, you still have questions and / or comments, you can contact us via the contact details below.

 • Website: www.ucr.nl
 • Address: Lange Noordstraat 1, 4331 CB Middelburg
 • Telephone: 0118-655500
 • Email: info@ucr.nl

Privacy verklaring Nederlands

Via onze website www.ucr.nl verzamelen wij persoonsgegevens, en wordt er gebruik gemaakt van cookies. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website, en achten een zorgvuldige omgang met uw gegevens van groot belang. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dit in overeenstemming met de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot de website www.ucr.nl;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;
 • om contact met u op te nemen indien u hierom heeft verzocht;
 • het beheren van cliëntenrelaties en het communiceren over onze diensten of producten, en soortgelijke diensten en producten;

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet moeten of mogen doen.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid

Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws gerelateerd aan onze vakgebieden, . Als u al bepaalde producten of diensten van ons afneemt, kunnen wij u ook op de hoogte houden van gerelateerde producten of diensten, tenzij u aangeeft dat niet op prijs te stellen. Verder wordt uw e-mailadres alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Op onze websites worden cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd), gebruikt om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);
 • De bezoeker in staat te stellen om direct te interacteren met bepaalde social media (social media cookies), en
 • De bezoeker te voorzien van (gepersonaliseerde) advertenties (advertentiecookies)

De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Nedbase of die van een derde partij. Voor het gebruik van social media cookies en advertentiecookies is uw voorafgaande toestemming vereist. Deze verstrekt u door na het bezoeken van de homepage gebruik te blijven maken van de website.

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

Analytics cookies

Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan, echter, informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de privacyverklaring van Google en in het privacybeleid van Google Analytics.

Voor welke cookies vragen wij uw toestemming?

Hieronder staat een overzicht van de cookies die wij gebruiken naast de analytische, technische en functionele cookies. Sommige cookies gebruiken wij zelf, maar voor andere cookies schakelen wij derde partijen in. Deze partijen handelen in onze opdracht en wij bepalen wat er met de cookies gebeurt. Er zijn ook cookies die uitsluitend door derde partijen worden geplaatst en gebruikt. Wij hebben geen controle over die derde partijen en hoe zij met uw gegevens omgaan.

Hieronder hebben wij een overzicht opgenomen van de gebruikte cookies en de partijen die daarbij horen. Voor meer informatie over de manier waarop deze derde partijen met cookies omgaan, verwijzen wij naar de desbetreffende privacyverklaring.

Let op: De privacyverklaringen van de derde partijen kunnen regelmatig wijzigen.

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar info@ucr.nl.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

  • Website: www.ucr.nl
 • Adres: Lange Noordstraat 1, 4331 CB Middelburg
 • Telefoon: 0118-655500
 • Email: info@ucr.nl